Tuesday, September 23, 2008


This flood victims many nepali soul again.
Heartly condolence to death body.

Monday, September 8, 2008

कोशी ले बगएका सपनाहरु ....


आमा को मिर्त्यु पछि टुहुरा बनेका यी अनुहारहरू...........